วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโปรแกรมเทียบระดับการศึกษาแนวใหม่

กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียนได้จัดการประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโปรแกรมเทียบระดับการศึกษาแนวใหม่ที่เป็นตัวแทนจากสถานศึกษาที่ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษาทุกจังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 103 คน ระหว่างวันที่ 14 - 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ณ โรงแรมมิรามา กรุงเทพมหานคร
โดยมี อ.สวรรค์  จันทร์อุไร ผู้พัฒนาโปรแกรมเป็นวิทยากร และคณะผู้ช่วยวิทยากรจากอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดอุทัยธานีอีก 8 ท่าน ประกอบด้วย 1.นางสาวเอื้องพร  นิระคม 2.นางสาววันวิสาข์  สุขสุวรรณ์ 3.นางศิริพร  สุดเล็ก 4.นางสาวพรรณิภา  กิจจนะพานิช 5.นายสมโภชน์  คงคา 6.นางสาวดาวไสว  กุสุโมทย์ 7.นางสาวเสาวลักษณ์  นพมาก 8.นางสาวพิมล  เพ็งอุ่น
อ่านต่อ …

วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การตัดสินผลคะแนนมิติความรู้ความคิด

โปรแกรมเทียบระดับการศึกษาจะตัดสินผลคะแนนมิติความรู้ความคิด โดยจะนำผลคะแนนปรนัย และคะแนนอัตนัยมารวมกัน (ระดับประถม คะแนนเต็ม 320 คะแนน, ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย คะแนนเต็ม 400 คะแนน) จากนั้นโปรแกรมจะคำนวณค่าร้อยละของผลคะแนนให้ ซึ่งในขั้นตอนการคำนวณนี้โปรแกรมจะคิดค่าร้อยละออกมาเป็นจำนวนเต็ม โดยมีการปัดเศษทศนิยม

จากวิธีการคำนวณดังกล่าว พบว่ายังเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้อง ผลคะแนนและค่าร้อยละที่ได้ควรจะเป็นไปตามความจริง ถึงแม้จะเป็นผลดีต่อผู้เข้ารับการประเมินก็ตาม เช่น หากผู้เข้ารับการประเมินในระดับ ม.ปลาย ทำคะแนนได้ 199 คะแนนจากคะแนนเต็ม 400 คะแนน ซึ่งถ้าคิดเป็นร้อยละแล้วจะได้ 49.75 (ไม่ผ่าน) แต่หากคิดเป็นจำนวนเต็ม (ปัดเศษ) จะได้ร้อยละ 50 ทำให้ผู้เข้ารับการประเมินรายนี้ได้ผลการประเมินเป็น (ผ่าน)

ดังนั้นโปรแกรมจึงจำเป็นต้องปรับปรุงวิธีคำนวณค่าร้อยละของผลคะแนนมิติความรู้ความคิดใหม่ ให้เป็นจำนวนจริงโดยไม่ปัดเศษทศนิยม การปรับปรุงดังกล่าวส่งผลทำให้การตัดสินผลคะแนนของโปรแกรมเทียบระดับในรุ่น 3.0 ถึง 3.02 มีความผิดพลาดเกิดขึ้น (คือ บันทึกผลคะแนนมิติความรู้ความคิดเข้าไปแล้ว แต่โปรแกรมบอกว่าไม่มีผู้ผ่านสักราย) จึงขอให้ผู้ใช้งาน ดาวนโหลดโปรแกรมรุ่นล่าสุด ไปใช้งาน หากสถานศึกษาใดได้ดำเนินการบันทึกผลมิติความรู้ความคิดไปแล้ว ขอให้ทำการ Reset การดำเนินงานมิติความรู้ความคิดใหม่ (เมนูที่ 9.2) แล้วทำการสรุปผลและบันทึกผลมิติความรู้ความคิดใหม่ (เมนูที่ 2.1.4) โดยไม่ต้องบันทึกผลคะแนนใหม่

อ่านต่อ …

วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การอบรมการใช้งานโปรแกรมเทียบระดับการศึกษาแนวใหม่

กลุ่มพัฒฯ จะจัดให้มีการอบรมการใช้งานโปรแกรมเทียบระดับการศึกษา โดยให้ กศน. แต่ละจังหวัด
ส่งตัวแทนมาเข้ารับการอบรม จังหวัดละ 1 คน และให้ตัวแทนแต่ละจังหวัดกลับไปถ่ายทอดต่อให้
กับสถานศึกษาที่ทำหน้าที่เทียบระดับในจังหวัดของตนต่อไป โดยจะจัดอบรมในวันที่ 14 - 15 มิถุนายน
ผู้ที่จะเข้าอบรมควรมีความรู้และความเข้าใจในขั้นตอนการดำเนินงานของงานเทียบระดับเป็นอย่างดี
และควรมีพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ในระดับดีด้วย

สิ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมต้องเตรียมมา
1. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค (cpu เป็นระบบ 32 บิต)
2. สายไฟต่อพ่วง
3. ข้อมูลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา (2/2554) เพื่อใช้สำหรับเป็นข้อมูลในการหัดใช้งานโปรแกรม
อ่านต่อ …

วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

โปรแกรมเทียบระดับการศึกษา (แนวใหม่) เวอร์ชั่น 3.0

เป็นเครื่องมือสำหรับช่วยผู้ปฏิบัติงานเทียบระดับการศึกษา
ของสถานศึกษาที่ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษาทั้ง 470 แห่ง
มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเทียบระดับการศึกษา
ในการดำเนินงานเทียบระดับการศึกษาในทุกขั้นตอน
ตั้งแต่การสั่งพิมพ์แบบฟอร์มต่าง ๆ การบันทึกประวัติผู้เข้ารับการประเมิน
การบันทึกผลคะแนนการประเมินทั้ง 2 มิติ การบันทึกผลการเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ
การอนุมัติผลการศึกษา และการออกหลักฐานการศึกษา (กศน.1-ทศ, กศน.2-ทศ, กศน.3-ทศ)
รวมถึงยังมีระบบสอบถามข้อมูล การออกรายงานต่าง ๆ
และยังมีการเก็บรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานเทียบระดับการศึกษาของสถานศึกษา
มาจัดทำเป็นระบบสารสนเทศงานเทียบระดับการศึกษาอีกด้วย

โปรแกรมเทียบระดับการศึกษา (แนวใหม่) เวอร์ชั่น 3.0 download ได้ ที่นี่

คู่มือการใช้งานโปรแกรมเทียบระดับการศึกษา (แนวใหม่) เวอร์ชั่น 3.0 download ได้ ที่นี่่

โปรแกรมสำหรับโอนย้ายข้อมูลจากโปรแกรมเทียบระดับ เวอร์ชั่น 2.0 ไปยัง
โปรแกรมเทียบระดับ เวอร์ชั่น 3.0 download ได้ ที่นี่
อ่านต่อ …